carrer

Klachten

WONEN WITTEM


Uiteraard is Wonen Wittem zelf het eerste aanspreekpunt voor eventuele klachten. Stuur dan uw gegevens en een beschrijving van uw klacht per mail naar: info@wonenwittem.nl of uw brief naar: Wonen Wittem, Pastoor Ruttenstraat 32, 6281 AB Mechelen. Wij doen al het mogelijke om, in overleg met u, uw klacht op te lossen. Mocht dit naar uw mening niet adequaat zijn gebeurd, dan kunt u zich met uw klacht eventueel wenden tot andere instanties.

 

KLACHTENCOMMISSIE

 

Bent u niet tevreden over de manier waarop Wonen Wittem uw klacht oplost? Dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de samenwerkende woningcorporaties mergelland. Krijtland Wonen, Vanhier Wonen en Wonen Wittem zijn bij deze onafhankelijke commissie aangesloten. De commissie behandelt klachten over procedures en medewerkers van Krijtland Wonen, Vanhier Wonen en Wonen Wittem en personen die namens genoemde woningcorporaties werkzaamheden uitvoeren.

 

De commissie bestaat uit zeven onafhankelijke leden:

·           een voorzitter;
·           drie leden, voorgedragen door de deelnemende woningcorporaties en
·           drie leden, voorgedragen door de huurderorganisaties van de deelnemende woningcorporaties.

U kunt uw klacht indienen bij de commissie als u uw klacht schriftelijk in behandeling heeft gegeven bij Wonen Wittem, maar niet tevreden bent over de afhandeling. Of als Wonen Wittem uw klacht niet binnen 2 maanden heeft afgehandeld.

 

De commissie neemt uw klacht niet in behandeling als:

·           u uw klacht niet schriftelijk in behandeling heeft gegeven bij Wonen Wittem;
·           u uw klacht niet volledig heeft aangeleverd (gebruik bij voorkeur het ‘Klachtenformulier voor advies van de
            Klachtencommissie van de samenwerkende woningcorporaties mergelland’);
·           uw klacht betrekking heeft op een huurverhoging. Hiervoor kunt u terecht bij de huurcommissie;
·           u al een procedure heeft gestart bij een rechter of andere beroepscommissie of die gaat starten.

 

Wilt u een klacht indienen bij de klachtencommissie?

Stuur dan het ‘klachtenformulier voor advies van de klachtencommissie van de samenwerkende woningcorporaties mergelland’ volledig ingevuld naar het secretariaat van de klachtencommissie: t.a.v. de klachtencommissie mergelland, p/a In ’t Oord 18, 6291 VP VAALS of naar info@klachtencommissiemergelland.nl .

Voor de beoordeling is het belangrijk dat ook alle relevante schriftelijke stukken meegezonden worden.

 

Wat gebeurt er met uw ingediende klacht?

Na ontvangst van uw klacht beoordeelt de commissie of deze gegrond is en deze in behandeling neemt. Neemt de commissie uw klacht in behandeling? Dan vraagt deze Wonen Wittem schriftelijk te reageren op de klacht. De commissie kan daarna een besloten hoorzitting organiseren, waarin het principe van ‘hoor en wederhoor’ wordt toegepast. Tijdens de hoorzitting kun u zich laten vertegenwoordigen door een advocaat, of een familielid of vriend(in). De eventuele kosten hiervan zijn voor uw rekening. Daarnaast kan de commissie, op uw verzoek, getuigen of deskundigen laten horen.

Binnen twee weken na de hoorzitting brengt de commissie een advies uit aan het management van Wonen Wittem. U ontvangt hiervan een kopie. Wij laten u binnen twee weken na het advies van de commissie schriftelijk weten of wij het advies al dan niet opvolgen. Wijken wij af van het advies? Dan leggen wij duidelijk uit waarom.

Bent u het niet eens met de beslissing van Wonen Wittem om het advies van de commissie niet op te volgen? Dan kunt u zich wenden tot de kantonrechter.

 

Heeft u nog vragen?

Dan verwijzen we naar het reglement van de klachtencommissie van de samenwerkende woningcorporaties mergelland. U kunt ook per email contact opnemen met de commissie via info@klachtencommissiemergelland.nl.

 

HUURCOMMISSIE

 

Bent u het niet eens over de huurprijs of het onderhoud van uw woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? Of heeft u een klacht over een gedraging van uw verhuurder op basis van de geldende huurovereenkomst? Dan kunt u mogelijk ook de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem. Ook bij conflicten tussen verhuurder, huurdersorganisatie of bewonerscommissie kan de Huurcommissie misschien een rol spelen. Op de website van de huurcommissie www.huurcommissie.nl vindt u nadere informatie over de procedure en wanneer u wel/niet bij de huurcommissie terecht kunt.

NALEVING GOVERNANCECODE

 

Wonen Wittem houdt zich aan de principes en bepalingen van de Governancecode Woningcorporaties 2020 die u ook op onze website kunt raadplegen. Als een belanghebbende een klacht heeft over de manier waarop Wonen Wittem deze Governancecode naleeft, dan kan deze een klacht indienen bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties, binnen de grenzen van het reglement dat daarvoor van kracht is. De Commissie Governancecode is te bereiken op onderstaand adres:

Koningin Julianaplein 10

2595 AA Den Haag

Telefoon: 088 233 37 15

E-mail: commissiegovernancecode@aedes.nl

 

yellow-triangel sky-triangel

Wonen Wittem

maatschappelijk gedreven en betrokken, klantgericht, betrouwbaar en resultaatgericht.