carrer

Klachten

WONEN WITTEM

 

Uiteraard is Wonen Wittem zelf het eerste aanspreekpunt voor eventuele klachten. Wij doen al het mogelijke om, in overleg met u, uw klacht op te lossen. Mocht dit naar uw mening niet adequaat zijn gebeurd, dan kunt u zich met uw klacht eventueel wenden tot andere instanties.

 

KLACHTENCOMMISSIE

Wonen Wittem heeft met de corporaties Krijtland Wonen (v/h Vaals, Gulpen, Simpelveld) en Van Hier (v/h Voerendaal) een regionale Klachtencommissie. De gehele commissie bestaat, naast een derden-voorzitter, uit een afgevaardige namens het bestuur en een huurdersafgevaardigde van iedere deelnemende corporatie. De behandeling van een klacht gebeurt door 3 leden van de commissie. Naast de derden-voorzitter zijn dit één afgevaardigde namens het bestuur en één huurdersafgevaardige. De laatste twee zijn afkomstig van een deelnemende corporatie niet zijnde de corporatie waar de klacht betrekking op heeft.


Als u met Wonen Wittem geen overeenstemming kunt bereiken, kunt u zich tot deze klachtencommissie wenden. Het adres van de Klachtencommissie is: Postbus 1, 6270 AA Gulpen-Wittem. Als u een klacht bij de commissie wilt indienen, dan moet u daarvoor het klachtenformulier achter deze link gebruiken. Achter deze link vindt u het Reglement van de Klachtencommissie.

 

HUURCOMMISSIE

Bent u het niet eens over de huurprijs of het onderhoud van uw woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? Of heeft u een klacht over een gedraging van uw verhuurder op basis van de geldende huurovereenkomst? Dan kunt u mogelijk ook de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem. Ook bij conflicten tussen verhuurder, huurdersorganisatie of bewonerscommissie kan de Huurcommissie misschien een rol spelen. Op de website van de huurcommissie www.huurcommissie.nl vindt u nadere informatie over de procedure en wanneer u wel/niet bij de huurcommissie terecht kunt.

 

NALEVING GOVERNANCECODE

Wonen Wittem houdt zich aan de principes en bepalingen van de Governancecode Woningcorporaties 2020 die u ook op onze website kunt raadplegen. Als een belanghebbende een klacht heeft over de manier waarop Wonen Wittem deze Governancecode naleeft, dan kan deze een klacht indienen bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties, binnen de grenzen van het reglement dat daarvoor van kracht is. De Commissie Governancecode is te bereiken op onderstaand adres:

Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
Telefoon: 088 233 37 15
E-mail: commissiegovernancecode@aedes.nl

yellow-triangel sky-triangel

Wonen Wittem

maatschappelijk gedreven en betrokken, klantgericht, betrouwbaar en resultaatgericht.